Take a fresh look at your lifestyle.

MOTIVUL pentru care judecătorii au refuzat să îl „albească” pe un fost primar din județul Cluj, condamnat pentru fapte de corupție

0

În 20 iulie 2020, fostul primar din Călățele, actual consilier local din partea PRO România în aceeași comună, a cerut să fie declarat reabilitat de judecătorii de la Judecătoria Huedin. În 24 mai 2021, Judecătoria Huedin i-a respins cererea și nu l-a „albit” pe fostul edil de Călățele. Motivul? Ce scriam în articolele anterioare: nu a achitat prejudiciul cauzat comunei Călățele. Toadere voia ca judecătorii să-i șteargă faptele din cazier. În timpul procesului s-au descoperit chestiuni interesante.

Petru Toadere le ceruse judecătorilor să îl „albească”, după ce în trecut a fost condamnat pentru infracțiuni asimilate faptelor de corupție. În prezent, el ocupă funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local Călățele.

După cum stabilesc instanțele de judecată, este cert şi necontestat că inculpatul Toadere Petru, în calitate de primar al comunei Călăţele la acea vreme, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă a aprobat plata a patru staţii de epurare care nu au fost efectiv achiziţionate, cauzând un prejudiciu de 262.181 lei în patrimoniul primăriei şi că în aceeaşi calitate a semnat un contract de luare în custodie pentru aceleaşi staţii de epurare (care nu existau în realitate în patrimoniul custodelui sau primăriei) pentru a facilita plata acestora şi pentru a ascunde comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice.

Petru Toadere a mai fost condamnat în trecut și pentru luare de mită. În 2009, acesta a luat șpagă 5.000 de euro, de la firma care avea cariera în Călățele. În acești bani, edilul trebuia să rezolve avizele de la diverse instituții.

MAI JOS, PARȚIAL, CITATE DIN MOTIVAREA JUDECĂTORIEI HUEDIN

Judecătorul de caz admite că din punct de vedere al perioadei de încercare Petru Toadere putea fi reabilitat în 2020. Nu e suficient, totuși, să treci de perioada de încercare „cu bine”.

În speță, raportat la cuantumul pedepsei cele mai grele de 4 ani închisoare aplicată petentului, instanța reține că termenul de reabilitare este de 4 ani, stabilit conform art. 166 alin.1 lit. a) Cod penal și, conform art. 167 alin.5 Cod penal, a început să curgă la data finalizării executării pedepsei. Conform fișei de cazier judiciar actualizată, petentul a fost liberat condiționat la data de 14.05.2014, cu un rest rămas de executat de 564 zile, astfel că termenul de supraveghere a liberării condiționate s-a împlinit la data de 29.11.2015. Prin urmare, termenul de reabilitare s-a împlinit la data de 28.11.2019.

Hotarâre  245/2021  24.05.2021 – Judecătoria Huedin

Cu toate acestea, instanța are în vedere că împlinirea termenului conferă condamnatului doar vocația de a fi reabilitat, legea instituind și alte condiții mai sus menționate, pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească cumulativ. Neîndeplinirea uneia din aceste condiții conduce la respingerea cererii de reabilitare.

Hotarâre  245/2021  24.05.2021 – Judecătoria Huedin

Magistratul judecător, din cadrul Judecătoriei Huedin, constată că Petru Toadere a achitat mai puțin de 2% din prejudiciul adus comunei Călățele.

În cauză, se constată că petentul a depus dovada plății cheltuielilor judiciare către stat, stabilite în sarcina sa prin hotărârile de condamnare. Însă, în ceea ce privește despăgubirile civile în cuantum de 262.181 lei la care a fost obligat, în solidar, prin Sentința civ. nr. 273/26.04.2016, acestea au fost achitate doar parțial (fiind achitate mai puțin de 2% din contravaloarea prejudiciului), fără ca petentul să facă dovada faptului că nu a avut posibilitatea obiectivă să îndeplinească obligațiile de plată sau că părțile civile au renunțat la despăgubiri.

Hotarâre  245/2021  24.05.2021 – Judecătoria Huedin

Judecătorul a mers mai departe și a constatat că Petru Toadere, conform datelor ANAF, are un imobil care ar putea fi executat pentru recuperarea prejudiciului.

Într-adevăr, conform celor învederate prin adresa nr. 6740/08.12.2020 comunicată de Primăria comunei Călățele, din informațiile comunicate de executorul judecătoresc și din interogările efectuate în baza de date ANAF, rezultă că petentul nu obține venituri, împrejurare care nu reprezintă un argument suficient, per se, pentru a dovedi imposibilitatea de plată.

Astfel, instanța observă faptul că deși petentul nu este înregistrat în baza de date ANAF cu venituri declarate, aceasta este înregistrat pe rolul organului fiscal al Orașului Huedin cu un imobil compus din casă și teren intravilan, situat în orașul Huedin, ___________________________. 8, jud. Cluj, astfel cum rezultă din chitanța de plată a impozitelor și taxelor fiscale nr. _____ ____________/26.02.2021 (f.75).

Hotarâre  245/2021  24.05.2021 – Judecătoria Huedin

În fine, judecătorul de caz constată că Petru Toadere nu a depus minim efort pentru a acoperi prejudiciul creat comunei Călățele.

În aceste condiții, constatând că petentul nu a depus minime diligențe în vederea achitării obligațiilor civile impuse în sarcina sa, deși avea posibilități de plată, instanța apreciază că neplata sau nedovedirea plății s-a datorat în exclusivitate dezinteresului manifestat de petent, motiv pentru care în baza art. 532 Cod proc.pen., cu referire la art. 168 Cod pen., va respinge ca nefondată cererea de reabilitare judecătorească formulată de către petentul A______ A____.

Hotarâre  245/2021  24.05.2021 – Judecătoria Huedin

HOTĂRÂREA* JUDECĂTORIEI HUEDIN, INTEGRAL

Petentul A.A. în Hotărârea* anonimizată este Petru Toadere.

Pe rol fiind soluționarea cererii de reabilitare judecătorească formulată de petentul A______ A____.

La apelul nominal făcut în ședință nepublică se constată lipsa petentului.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care se constată că s-au consemnat mersul dezbaterilor și concluziile participanților în încheierea de ședință din data de 09.04.2021, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre

I N S T A N Ț A

Deliberând asupra cauzei penale, constată că:

Prin cererea formulată de petentul A______ A____ și înregistrată pe rolul Judecătoriei Huedin sub nr. dosar _____________ s-a solicitat instanței să dispună reabilitarea judecătorească din pedeapsa de 4 ani și 9 luni închisoare dispusă prin Sent.pen. nr. 175 din 30.04.2013 pronunțată în dosarul nr. ____________ al Judecătoriei Z____, definitivă prin Decizia pen. nr. 1252/R/01.10.2013 a Curții de Apel Cluj și să se dispună efectuarea cuvenitelor mențiuni în cazierul judiciar în sensul radierii pedepselor pentru care a intervenit reabilitarea.

În motivarea cererii, petentul condamnat a arătat că a fost condamnat la următoarele pedepse: 3 ani închisoare pentru săvârșirea faptei prev.de art. 257 CP, art. 6 Lg. 78/2000, cu aplic. ped. accesorie prev. de art. 71 CP , art. 64 alin. 1 lit. a teza II CP , art. 64 alin. 1 lit. b CP, art. 64 alin. 1 lit. c CP, dispusă prin S.P. nr.62 din __________, nr. dosar ____________ a Tribunalului CLUJ, def. prin D.P.1979 la __________ pronunțată de Înalta Curte de și Justiție;

4 ani închisoare pentru săvârșirea faptei prev.de art. 13 ind.2 Lg. 78/2000, art. 248 CP, cu aplic. ped. accesorie prev. de art. 71 alin. 1 CP , art. 64 alin. 1 lit. a teza II CP , art. 64 alin. I lit. b CP , art. 64 alin. 1 lit. c CP și 9 luni închisoare pentru săvârșirea faptei prev.de art. 17 lit. c Lg.78/2000, art. 289 CP .cr. art. 36 CP , art. 33 lit. 2 CP , art. 34 lit. b CP, în final 4 ani și 9 luni închisoare aplicată prin S.P. nr. 62/10.02.2011 a Tribunalului Cluj.

Susține că de la data aplicării și executării pedepsei nu a mai suferit alte condamnări, muncind în gospodărie, având totodată o familie organizată și o locuință. Întrucât în cazierul judiciar figurează cu condamnări, acesta a avut probleme la instituțiile de drept public și privat, apreciind că este împlinit termenul de reabilitare prev. de art. 135 lit. a) Vechiul Cod penal, precum și condițiile art.137 din același act normativ.

În drept a invocat art. 86, art. 135, art. 136, art. 137 Cod penal și art. 494 Vechiul Cod proc.pen., art. 165-169 Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal și art. 529-534 Cod proc.pen.

În probațiune, petentul a depus înscrisuri (f.3-9).

Sub aspectul probatoriului a fost încuviințată și administrată proba cu înscrisuri, respectiv: divada achitării cheltuielilor de judecată (f.4), copie CI petent (f.5), certificat de atestare fiscală (f.6-7), situație plăți debite fiscale (f.8), fișa de cazier judiciar actualizată a petentului (f.14-15), răspunsul Primăriei ________________________ la debitul rămas neachitat (f.19), hotărâri judecătorești (f.20-69), certificat de atestare fiscală (f.71-72), situație datorii fiscale (f.73-75) și Sent. P__. Nr. 36/2021 a Judecătoriei Z____ (f.76-80).

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

În fapt, observând fișa de cazier judiciar actualizată a petentului A______ A____ (f. 14-15) rezultă următoarele:

– prin Sentința penală nr. 62 din 10.02.2011, pronunțată în dosarul nr. ____________ al Judecătoriei Huedin (f.62-35), definitivă prin Decizia pen. nr. 1979/08.06.2012 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea faptei prev. de art.257 Cod penal. Acesta a fost obligat să restituie suma de 5000 euro sau echivalentul în lei stabilit la cursul BNR la data efectuării plății, către denunțătorul Pedro Vero Mateo D____.

Mai apoi, prin Sentința penală nr. 175 din 30.04.2013, pronunțată în dosarul nr. _____________ al Judecătoriei Z____ (f.50-61), definitivă prin Decizia pen. nr. 1252/R/01.10.2013 a Curții de Apel Cluj (f.62-69), petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvârșirea faptei prev. de art. 248 Cod penal cu aplic. art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 și la 9 luni închisoare pentru fapta prev. de art. 289 Cod pen. cu aplic. art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, în final stabilindu-se în urma operațiunilor de contopire, pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare. Sub aspectul laturii civile, petentul A______ A____ a fost obligat în solidar cu ceilalți inculpați la plata prejudiciului în cuantum de 262.181 lei în favoarea părții civile Primăria comunei Călățele.

Potrivit răspunsului nr. 6740/08.12.2020 comunicat de Primăria comunei Călățele la solicitarea instanței (f.19) rezultă că pentru recuperarea prejudiciului în sumă de 262.181 lei creat acesteia s-a deschis dosarul execuțional nr. 1383/2017 aflat pe rolul B__ Ș_____ I___-C____, printre debitorii urmăriți silit, fiind și petentul. În cursul executării silite, din prejudiciul total a fost recuperată până în prezent suma de 3.378,67 lei, iar conform adresei comunicate de executorul judecătoresc și a interogărilor efectuate la ANAF nu s-au mai identificat alte surse de venit ale debitorilor.

Instanța mai reține că prin Sentința civ. nr. 273/26.04.2016 pronunțată de Judecătoria Huedin în dosar nr. ____________, definitivă prin Dec.civ. nr. 1309/A/09.11.2016 a Tribunalului Cluj, s-a constatat că A______ A____ a achitat reclamantului Pedro Vero Mateo D____ suma de 5000 euro la care a fost obligat prin Sent. pen. nr. 62/10.02.2011.

În drept, potrivit art. 166 alin.1 lit. a, coroborat cu art. 167 alin.1 și 5 Cod penal (dispoziții legale ce apar ca fiind mai favorabile, în sensul art. 5 din Noul Cod Penal, față de dispozițiile vechiului cod penal având în vedere termenele mai scurte de reabilitare, precum și faptul că actuala legislație nu mai prevede condiția suplimentară privind buna reputație și nici condiția privind asigurarea existenței prin muncă sau alte mijloace oneste), persoană condamnată la o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani poate fi reabilitat, la cerere, după împlinirea unui termen de 4 ani, care se calculează în cazul pedepselor succesive de la data executării ultimei pedepse.

În plus, dispozișiile art. 168 Cod pen., prevăd și următoarele condiții suplimentare, respectiv: „Cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat întrunește următoarele condiții:

a) nu a săvârșit o altă infracțiune în intervalul de timp prevăzut în art. 166;

b) a achitat integral cheltuielile de judecată și și-a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedește că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunțat la despăgubiri.”

În speță, raportat la cuantumul pedepsei cele mai grele de 4 ani închisoare aplicată petentului, instanța reține că termenul de reabilitare este de 4 ani, stabilit conform art. 166 alin.1 lit. a) Cod penal și, conform art. 167 alin.5 Cod penal, a încpeut să curgă la data finalizării executării pedepsei. Conform fișei de cazier judiciar actualizată, petentul a fost liberat condiționat la data de 14.05.2014, cu un rest rămas de executat de 564 zile, astfel că termenul de supraveghere a liberării condiționate s-a împlinit la data de 29.11.2015. Prin urmare, termenul de reabilitare s-a împlinit la data de 28.11.2019.

Cu toate acestea, instanta are în vedere că împlinirea termenului conferă condamnatului doar vocația de a fi reabilitat, legea instituind și alte condiții mai sus menționate, pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească cumulativ. Neîndeplinirea uneia din aceste condiții conduce la respingerea cererii de reabilitare.

În cauză, se constată că petentul a depus dovada plății cheltuielilor judiciare către stat, stabilite în sarcina sa prin hotărârile de condamnare. Însă, în ceea ce privește despăgubirile civile în cuantum de 262.181 lei la care a fost obligat, în solidar, prin Sentința civ. nr. 273/26.04.2016, acestea au fost achitate doar parțial (fiind achitate mai puțin de 2% din contravaloarea prejudiciului), fără ca petentul să facă dovada faptului că nu a avut posibilitatea obiectivă să îndeplinească obligațiile de plată sau că părțile civile au renunțat la despăgubiri.

Într-adevăr, conform celor învederate prin adresa nr. 6740/08.12.2020 comunicată de Primăria comunei Călățele, din informațiile comunicate de executorul judecătoresc și din interogările efectuate în baza de date ANAF, rezultă că petentul nu obține venituri, împrejurare care nu reprezintă un argument suficient, per se, pentru a dovedi imposibilitatea de plată.

Astfel, instanța observă faptul că deși petentul nu este înregistrat în baza de date ANAF cu venituri declarate, aceasta este înregistrat pe rolul organului fiscal al Orașului Huedin cu un imobil compus din casă și teren intravilan, situat în orașul Huedin, ___________________________. 8, jud. Cluj, astfel cum rezultă din chitanța de plată a impozitelor și taxelor fiscale nr. _____ ____________/26.02.2021 (f.75).

În aceste condiții, constatând că petentul nu a depus minime diligențe în vederea achitării obligațiilor civile impuse în sarcina sa, deși avea posibilități de plată, instanța apreciază că neplata sau nedovedirea plății s-a datorat în exclusivitate dezinteresului manifestat de petent, motiv pentru care în baza art. 532 Cod proc.pen., cu referire la art. 168 Cod pen., va respinge ca nefondată cererea de reabilitare judecătorească formulată de către petentul A______ A____.

În baza art. 275 alin. 2 Cod proc. pen., va obliga petentul condamnat la plata către stat a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Respinge cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul T______ PETR, născut la data de ___________, CNP _____________, posesor al CI ________ nr. ______ eliberată de SPCLEP Huedin la data de 0______, domiciliat în com. Călățele, __________________ A, jud. Cluj și cu domiciliul procesual ales la Cabinet Individual de Avocat „M_______ S_____” din loc. Huedin, ____________________. 6, jud. Cluj.

În baza art. 275 alin. 2 Cod proc. pen., obligă petentul condamnat la plata către stat a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de contestație în termen de 10 zile de la pronunțare.

Pronunțată în ședință publică azi 24.05.2021.

PREȘEDINTE, GREFIER,

Citește și
SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata