Take a fresh look at your lifestyle.

Ajutor de minimis pentru cultivatorii de cartofi pentru consum – anul 2024

0

În Monitorul Oficial nr. 152 din 23.02.2024 a fost publicată H.G. nr. 150/22.02.2024 – privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum” în anul 2024.

Sprijinul acordat este un ajutor de minimis în valoare de maxim 994,70 lei/ha (echivalentul a 200 euro/ha) și se acordă proporțional cu suprafața cultivată. De acest sprijin vor putea beneficia toți producătorii agricoli, atât cei organizați într-o formă juridică, cât și persoanele fizice, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  •  cultivă cartofi destinați consumului uman pe minim 0,30 ha;
  •  dovedesc suprafața cultivată cu adeverință din Registrul agricol al UAT pe raza căreia este situat terenul agricol;
  •  obțin o producție de minimum 15 tone/ha, din care comercializează minim 6 tone/ha;
  •  valorifică producția pe piață până la data de 18 noiembrie 2024 (inclusiv);

– depun la DAJ documentele de vânzare (respectiv rapoarte fiscale de închidere zilnică/facturi/file din carnetele de comercializare) până pe data de 20 noiembrie 2024 (inclusiv);

– notifică în scris DAJ în vederea realizării controlului la fața locului cu 10 zile înaintea începerii recoltării (dar nu mai puțin de 48 de ore).

Potențialii beneficiari vor depune Cererile de înscriere în program (formular-tip, Anexa nr. 1) la DAJ (direcțiile pentru agricultură județene) până pe data de 20 mai 2024 (inclusiv), în format letric (prezentate personal sau prin trimise prin poștă/curier) sau în format electronic, însoțite și de documentele suport de la punctele a) ÷ g) de mai jos:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, al/a reprezentantului legal/împuternicitului;

b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024 (în cazul persoanelor fizice);

c) împuternicire/procură notarială – în cazul depunerii cererii prin reprezentant legal/împuternicit;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferent anului 2024, suprafaţa de teren cultivată de solicitant cu cartofi pentru consum;

g) declarații pe propria răspundere, completate conform modelelor din Anexa nr. 2.

Programul este finanțat de la bugetul de stat, cu suma de 11.483.880 lei (echivalentul a 2.309.010 euro). Dacă acest plafon se va depăși prin cererile declarate eligibile, sprijinul de 200 euro/ha se va reduce proporțional.

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact din cadrul DAJ Cluj sunt dr.ing. Bordea Constantin și ing. Rațiu Anca (tel. 0264-591752).

Citește și
SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata